Grafton Airport (GFN), Australia

Grafton Airport Flight Routes

Grafton Weather:

  • Airport Name: Grafton Airport
  • Country Code: AU
  • City Code: GFN
  • Airport Code: GFN
  • Flightable: Active
  • Time Zone: Australia/Sydney
  • Latitude: -29.759521
  • Longitude: 153.02834