Nakashibetsu Airport (SHB), Japan

Nakashibetsu Airport Flight Routes

Nakashibetsu Weather:

  • Airport Name: Nakashibetsu Airport
  • Country Code: JP
  • City Code: SHB
  • Airport Code: SHB
  • Flightable: Active
  • Time Zone: Asia/Tokyo
  • Latitude: 43.572197
  • Longitude: 144.95613