Goleniow Airport (SZZ), Poland

Goleniow Airport Flight Routes

Szczecin Weather:

  • Airport Name: Goleniow Airport
  • Country Code: PL
  • City Code: SZZ
  • Airport Code: SZZ
  • Flightable: Active
  • Time Zone: Europe/Warsaw
  • Latitude: 53.593525
  • Longitude: 14.894611